Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre Podnikateľov, Živnostníkov

obchodnej spoločnosti BOZP Danny Agency s.r.o., Levická 7D, Nitra 949 01. IČO 46409947, DIČ 2023369788, IČ DPH SK2023369788, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 30135/N pre kupujúcich, ktorí pri uzatváraní a plnení zmluvy konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a nie sú spotrebiteľmi podľa zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Všeobecné ustanovenia

I. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo v písomnej forme medzi predávajúcim, BOZP Danny Agency s.r.o., Levická 7D, Nitra 949 01. IČO 46409947, DIČ 2023369788, IČ DPH SK2023369788, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 30135/N, tel. +421 902276762, E-mail: kurzy@vzvkurzy.sk, (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúcim – osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, t. j., ktorá nie je spotrebiteľom a predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru Predávajúceho. Všetky údaje uvedené v tomto bode o Predávajúcom a ostatné identifikačné údaje sú uvedené na stránkach webového sídla Predávajúceho pod označením kontakt. Všetky informácie pre kupujúceho, potrebné na objednanie služby, školenia prostredníctvom webového sídla Predávajúceho sú v slovenskom jazyku.
II. Kupujúcim podľa týchto obchodných podmienok je osoba, zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
III. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od Obchodných podmienok, majú ustanovenia kúpnej zmluvy prednosť pred Obchodnými podmienkami.
IV. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami oboznámil, súhlasí s nimi a za takýchto podmienok chce školenie od Predávajúceho kúpiť a riadiť sa týmito Obchodnými podmienkami.
V. Kupujúci v objednávke školenia uvedie všetky svoje identifikačné údaje, t. j. obchodné meno alebo názov, sídlo, IČO, DIČ, IČDPH, telefónny a e-mailový kontakt, a identifikačné údaje osoby, konajúcej v mene kupujúceho a funkciu takejto osoby.
VI. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi Predávajúcim a kupujúcim výslovne neupravené týmito Obchodnými podmienkami, ani osobitnou rámcovou zmluvou na opakujúce sa školenia Predávajúcim sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
VII. Sortiment školení a služieb ponúkaných Predávajúcim, Predávajúci prezentuje na stránkach svojho webového sídla www.vzvkurzy.sk, www.vzvkurzy.sk, www.strojnickekurzy.sk, www.zeriavnickekurzy.sk, (ďalej len „webová stránka“).
VIII. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu celkovú kúpnu cenu vo výške a za podmienok uvedených v ponuke jednotlivých ponúkaných školení. Predávajúci je platcom DPH. Cena školenia nezahŕňa DPH.
IX. Celkovú kúpnu cenu zaplatí Kupujúci ním zvolenou formou v objednávke školenia. Celkovú kúpnu cenu môže kupujúci zaplatiť formou hotovostnej platby v sídle spoločnosti Predávajúceho, alebo bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho.
X. Pri platení celkovej kúpnej ceny formou bezhotovostného prevodu zaplatí kupujúci celkovú kúpnu cenu na účet Predávajúceho označený vo faktúre, ktorú Predávajúci zašle elektronickou poštou Kupujúcemu.

Záverečné ustanovenia

I. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať, resp. ak už bola zmluva uzavretá od zmluvy odstúpiť.
II. Kupujúci vyhlasuje, že pred vyplnením a odoslaním objednávky sa oboznámil s obsahom týchto Obchodných podmienok uvedených na webových sídlach www.vzvkurzy.sk, www.vzvkurzy.sk, www.strojnickekurzy.sk, www.zeriavnickekurzy.sk, Predávajúceho, a tieto informácie berie na vedomie a v tomto vedomí chce objednané školenie od Predávajúceho kúpiť a zaplatiť celkovú cenu za objednané školenie.
III. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbanlivosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo škody a straty vzniknuté iným spôsobom.
IV. Tieto informácie boli spracované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav záväzkových vzťahov medzi Predávajúcim a kupujúcim. Ak sa niektoré z ustanovení týchto informácií ukáže v rozpore so zákonom, platí príslušné ustanovenie zákona a právne vzťahy vzniknuté medzi Predávajúcim a kupujúcim z konkrétnej kúpnej zmluvy sa budú spravovať ustanoveniami zákona.
V. Na právne vzťahy založené medzi Predávajúcim a kupujúcim a neupravené kúpnou zmluvou alebo v týchto Obchodných podmienkach sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
VI. Prostriedky diaľkovej komunikácie určené na uzatvorenie zmluvy nie sú číslami so zvýšenou tarifou.
VII. Predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania.

 

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo