Uznávanie odborných spôsobilostí občanov členských štátov Európskej únie

Uznávanie odborných spôsobilostí občanov členských štátov Európskej únie

Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP“) ako príslušný správny orgán podľa § 6 ods. 1 písm. e) a § 21 ods. 3 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie o uznaní odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie, na vykonávanie činností, na ktorú osobitný predpis požaduje odbornú spôsobilosť.

Odborné spôsobilosti, ktoré má NIP v kompetencii uznávať, sú uvedené v § 16 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. s konkretizáciou v prílohe č. 1a zákona č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“). Zároveň sú tieto činností bližšie špecifikované vo vyhláške Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti a vo vyhláške Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov. Taktiež sú to odborné spôsobilosti v zmysle § 23 a § 24 zákona č. 124/2006 Z. z.

V nadväznosti na uvedené je zoznam regulovaných povolaní vo vecnej pôsobnosti NIP nasledovný:

 1. revízny technik vyhradených technických zariadení tlakových,
 2. osoba na obsluhu kotla I. až V. triedy,
 3. osoba na opravu kotla I. až V. triedy a na opravu potrubného vedenia na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 1 MPa,
 4. revízny technik vyhradených technických zariadení zdvíhacích,
 5. osoba na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu,
 6. osoba na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách, a s výškou zdvihu nad 1,5 m,
 7. osoba na opravu osobného výťahu a nákladného výťahu s povolenou dopravou osôb,
 8. viazač bremien,
 9. revízny technik vyhradených technických zariadení plynových,
 10. osoba na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi okrem zariadení určených na zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) a zariadení určených na rozvod plynov,
 11. osoba na opravu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi,
 12. elektrotechnik, samostatný elektrotechnik a elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických,
 13. revízny technik vyhradených technických zariadení elektrických,
 14. osoba na obsluhu motorových vozíkov,
 15. osoba pracujúca vo výške 1,5 m a viac nad povrchom zeme pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky,
 16. osoba na montáž a demontáž lešenia (lešenár),
 17. osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to
  • strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca),
  • strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky),
  • špeciálneho motorového snehového stroja, kompresora

osoba na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení, a to

  • samochodných rezačiek,
  • obilných kombajnov,
  • špeciálnych strojov na zber poľnohospodárskych plodín,

osoba na obsluhu vybraných lesníckych strojov, a to

  • vyťahovačov,
  • univerzálnych a špeciálnych traktorov používaných pri sústreďovaní dreva,
  • kolesových a pásových vyvážacích súprav na drevo a drevné sortimenty,
  • stabilných lanových dopravných zariadení v lesníctve,
  • jednoúčelových a viacúčelových zariadení na ťažbu, odvetvovanie, krátenie a odkôrňovanie stromov a drevných sortimentov,
 1. osoba na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva a ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti,
 2. bezpečnostný technik,
 3. autorizovaný bezpečnostný technik.

Pre uznanie odbornej spôsobilosti je potrebné, aby žiadateľ poslal písomnú žiadosť adresovanú na NIP, Masarykova 10, 040 01 Košice, s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, dátumu, podpisu žiadateľa a s uvedením odbornej spôsobilosti, ktorú žiada uznať. Žiadosť musí byť napísaná v zmysle zákona o štátnom jazyku v slovenčine, resp. v češtine, ak žiada o uznanie odbornej spôsobilosti občan Českej republiky. K žiadosti je potrebné priložiť overenú kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti (resp. iné súvisiace doklady), úradný preklad dokladu o odbornej spôsobilosti (úradný preklad sa v súlade so zákonom o štátnom jazyku nevyžaduje od občana Českej republiky) a kópiu dokladu totožnosti, pričom vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej spôsobilosti je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 16,50 EUR, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti. Pri žiadosti o uznanie odbornej spôsobilosti regulovanej na území Slovenskej republiky, ktorá nie je regulovaná členskom štáte Európskej únie žiadateľa, tak musí ešte žiadateľ doložiť doklad preukazujúci vykonávanie príslušného povolania najmenej jeden rok v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas alebo v rovnocennom trvaní pracovného pomeru na kratší pracovný čas počas predchádzajúcich desiatich rokov vystavený jeho zamestnávateľom.  Správny poplatok vo výške 16,50 EUR sa uhrádza podľa XIII. časti, položky 202 g) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Ako vyplýva aj z vyššie citovaného ustanovenia § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 125/2006 Z. z., žiadateľom je fyzická osoba a len táto je oprávnená k podaniu žiadosti. Žiadateľom teda nemôže byť zamestnávateľ, resp. iná fyzická alebo právnická osoba. Na základe uvedeného je potrebné, aby každý žiadateľ podal žiadosť vo svojom mene. Po doručení žiadosti a uhradení správnych poplatkov následne NIP rozhodne o uznaní, resp. neuznaní odbornej spôsobilosti.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že vykonávať odborné činnosti na základe odbornej spôsobilosti získanej v inom členskom štáte Európskej únie ako je Slovenská republika môže občan Európskej únie až po uznaní konkrétnej odbornej spôsobilosti NIP.

Správny poplatok je možné uhradiť formou potvrdení pre evidenciu poplatku v určenej hodnote 16,50 EUR zakúpených na pobočkách Slovenskej pošty alebo na účet Národného inšpektorátu práce. V správe pre prijímateľa fyzická osoba uvedie titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu. Ďalej je žiadateľ povinný uvádzať kód variabilného symbolu (kód 6125), aby bolo možné platbu jednoznačne identifikovať a priradiť k žiadosti. Podrobné informácie o uhrádzaní správnych poplatkov nájdete na tejto stránke.

Zároveň však uvádzame, že vyššie popísaný postup uznávania odborných spôsobilostí občanov členských štátov Európskej únie nie je aplikovateľný na zamestnancov vyslaných v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. V prípade zamestnancov dočasne vyslaných je tento zamestnanec oprávnený dočasne vykonávať predmetné činnosti (regulované povolania) na základe platného osvedčenia nadobudnutého v inom štáte členskom štáte Európskej únie bez potreby jeho uznania zo strany NIP.

Pre úplnosť dodávame, že zamestnávateľ, ktorý vysiela svojich zamestnancov na územie Slovenskej republiky na výkon prác pri poskytovaní služieb, je v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný splniť si voči NIP administratívne povinnosti. Bližšie informácie k povinnostiam hosťujúceho zamestnávateľa sú dostupné na nasledujúcej adrese: https://www.ip.gov.sk/formular-pre-oznamenie-hostujuceho-zamestnavatela/  Zdroj: NIP Košice

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo